Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Czarna Dąbrówka

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Tadeusz Gralak

Tadeusz Gralak

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 128, przynależność:

Status: powołany - 19.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych stała Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
2 Remonty drogowe w Czarnej Dąbrówce interpelacja 2020-12-29 2021-01-13
3 Modernizacja oświetlenia w Czarnej Dąbrówce interpelacja 2021-01-29 2021-01-13

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 Głosowanie w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie ustalenia Wynagrodzenia Wójta Gminy Czarna Dąbrówka I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:12:14 Głosowanie nad określeniem wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 wg druku nr 12 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:13:29 Głosowanie nad opłatą miejscową wg druku nr 13 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:14:38 Głosowanie w sprawie opłaty targowej wg druku nr 14 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:16:18 Głosowanie w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok wg druku nr 15 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:20:52 Głosowanie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok wg druku nr 16 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:23:14 Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018-2030 wg druku nr 17 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:25:17 Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 25/2 położonej w Jasieniu wg druku nr 18 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:27:00 Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/21 położonej w Mikorowie wg druku nr 19 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:28:50 Głosowanie w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 20 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:31:13 Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Nożynie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wg druku nr 21 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:34:00 Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 22 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji przeciw
2018-12-03 15:10:40 Głosowanie nad przyjęciem ”Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” wg druku nr 11 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:25:35 Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2019 wg druku nr 23 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:29:33 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok wg druku nr 24 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:33:09 Głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2019-2032 wg druku nr 25 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:35:08 Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku nr 26 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:52:07 Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2019 rok wg druku nr 27 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:54:09 Głosowanie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wg druku nr 28 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:55:49 Głosowanie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej i rzeczowej wg druku nr 29 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:57:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Czarna Dąbrówka „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 wg druku nr 30 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:59:32 Głosowanie w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok wg druku nr 31 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:03:34 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 19/1 położonej w obrębie Unichowo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 32 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:06:32 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 24/5 w obrębie ewidencyjnym Otnoga wg druku nr 33 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:08:46 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 110/53 położonej w obrębie Jerzkowice, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 34 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:10:44 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9, 170/10, 170/11, 170/12, 170/13, 170/14, 170/15, 170/16, 170/17, 170/18, 170/19, 170/20, 170/21 położonych w obrębie Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 35 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:12:35 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 73 i nr 74 w obrębie Kleszczyniec gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 36 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:14:12 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 97/1 położonej w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka w druku nr 37 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:16:05 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 128 położonej w obrębie Mydlita, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 38 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:17:54 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 6/3 położonej w obrębie Kozy, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 39 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:21:34 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego działkami nr 32/1, 32/2, 32/3, 59 i części działki nr 33 w obrębie Łupawsko oraz dla części działki nr 65 w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 40 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:23:24 Głosowanie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 41 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:25:36 Głosowanie nad uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów wg druku nr 42 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:27:36 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2018 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 wg druku nr 43 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:41:23 Głosowanie nad przyjęciem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2019 roku wg druku nr 44 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:43:34 Głosowanie nad uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17/1, 67 oraz część działki nr 12 położonych w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 45 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:45:48 Głosowanie nad przyjęciem zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wg druku nr 46 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:47:13 Głosowanie nad uchwaleniem planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok wg druku nr 47 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:54:11 Głosowanie nad przyjęciem metody wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty wg druku nr 48 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:56:56 Głosowanie nad zmianą w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 49 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:58:40 Głosowanie nad zmianą uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 stycznia 2018 nr XXXV/337/2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 50 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 16:00:24 Głosowanie nad zmianą uchwały regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 51 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 16:02:04 Głosowanie nad przyjęciem wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na budowie nowych i modernizacji istniejących źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego wg druku nr 52 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 16:03:49 Głosowanie nad uchwaleniem planu pracy Rady Gminy na 2019 r wg druku nr 53 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 16:05:33 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr III/42/2018 z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów wg druku nr 54 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 16:07:36 Głosowanie nad przyjęciem szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów wg druku nr 55 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:07:06 Głosowanie nad wyrażeniem zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Nożynie wg druku nr 56. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:09:07 Głosowanie nad wyrażeniem zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rokitach wg druku nr 57. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:11:25 Głosowanie nad przyjęciem Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018– 2021 z perspektywą do 2024” wg druku nr 58 V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:13:26 Głosowanie nad uchyleniem Uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr IV/46/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wg druku nr 59. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:16:33 Głosowanie nad ustaleniem zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wg druku nr 60. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:19:27 Głosowanie nad uchwałą Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr III/41/2018 z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 61. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:20:31 Głosowanie nad uchwaleniem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 62. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:23:36 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Bochowo wg druku nr 63. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:24:18 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Bochówko wg druku nr 64. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:25:04 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Czarna Dąbrówka wg druku nr 65. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:25:57 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Dęby wg druku nr 66. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:26:42 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Jasień wg druku nr 67. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:27:17 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Jerzkowice wg druku nr 68. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:27:50 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Kartkowo wg druku nr 69. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:28:24 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Karwno wg druku nr 70. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:29:05 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Kleszczyniec wg druku nr 71. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:29:43 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Kłosy wg druku nr 72. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:30:43 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Kotuszewo wg druku nr 73. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:31:22 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Kozy wg druku nr 74. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:32:02 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Mikorowo wg druku nr 75. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:32:36 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Mydlita wg druku nr 76. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:33:12 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Nożynko wg druku nr 77. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:33:46 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Nożyno wg druku nr 78. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:34:19 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Otnoga wg druku nr 79. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:34:50 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Podkomorzyce wg druku nr 80. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:35:22 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Przylaski wg druku nr 81. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:36:03 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokiciny wg druku nr 82. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:36:39 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokitki wg druku nr 83. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:37:19 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokity wg druku nr 84. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:38:01 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Unichowo wg druku nr 85. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:38:36 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Wargowo wg druku nr 86. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:41:53 Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym położonym w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 87. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:46:14 Głosowanie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 88. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji wstrzymał się
2019-02-28 15:47:47 Głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 628 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 89. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:49:25 Głosowanie w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek wg druku nr 90 V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-04-29 14:44:00 Głosowanie nad wysokością stawek opłat za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 91 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 14:46:31 Głosowanie nad zaliczeniem drogi położonej na działce nr 9 w obrębie Jasień do kategorii dróg gminnych wg druku nr 92 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 14:48:38 Głosowanie nad ustaleniem planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. wg druku nr 93 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2019-04-29 14:51:06 Głosowanie nad zarządzeniem w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasenta i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso wg druku nr 94 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 14:52:59 Głosowanie nad terminem, częstotliwością i trybem uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 95 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 14:57:50 Głosowanie nad określeniem górnej stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 96 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 14:59:33 Głosowanie nad zmianą uchwały nr V/90/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. dotyczącej wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek wg druku nr 97 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 15:02:54 Głosowanie nad zmianą uchwał nr V/63-84/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwom wg druku nr 98 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 15:04:56 Głosowanie nad zapłatą podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny wg druku nr 100 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 15:06:21 Głosowanie nad wyrażeniem zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rokicinach oznaczonej jako działka nr 108/4 wg druku nr 101 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 15:07:43 Głosowanie nad przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 38/6 i 38/7 położonych w obrębie Kotuszewo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 102 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 15:09:32 Głosowanie nad zmianą uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym położonym w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 103 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 15:11:28 Głosowanie nad zmianą w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 104 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2019-04-29 15:13:38 Głosowanie nad określeniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 105 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 15:15:42 Głosowanie nad przyjęciem planu dofinansowania na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 roku wg druku nr 106 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:13:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej przez dziennych opiekunów zatrudnianych przez Fundację „Rozwiń Skrzydła” funkcjonującą na terenie Gminy Czarna Dąbrówka dzie-ciom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo wg druku nr 123 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:17:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej przez dziennych opiekunów zatrudnianych przez Fundację „Rozwiń Skrzydła” działających na terenie Gminy Czarna Dąbrówka dzieciom zamieszkałym w Gminie Cewice wg druku nr 124 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:20:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwał dotyczących nadania statutów sołectw Bochowo, Bochówko, Czarna Dąbrówka, Dęby, Jasień, Jerzkowice, Kartkowo, Karwno, Kleszczyniec, Kłosy, Kotuszewo, Kozy, Mikorowo, Mydlita, Nożynko, Nożyno, Otnoga, Pod-komorzyce, Przylaski, Rokiciny, Rokitki, Rokity, Unichowo, Wargowo Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 125 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:22:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad two-rzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty wg druku nr 126 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:29:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 127 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2019-09-16 15:31:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nie-ruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 14/6, ob-ręb Jasień położonej w Jasieniu oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obo-wiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy wg druku nr 128 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:33:43 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 129 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:35:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 130 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:55:11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 131 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2019-09-16 15:57:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 242, obręb Rokity położonej w Rokitach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy wg druku nr 132 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:59:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nożynie, obręb ewidencyjny Nożyno, składającej się z działek ewidencyjnych nr 135/1 oraz nr 135/2 wg druku nr 133 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:01:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 248/1, ob-ręb ewidencyjny Rokity, położonej w Rokitach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy wg druku nr 134 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:08:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 135 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2019-09-16 16:11:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2019 – 2032 wg druku nr 136 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2019-09-16 16:13:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu wg druku nr 137 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2019-09-16 16:16:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 9/8, 9/9, 10, 11 i części działki nr 12, położonych w obrębie Nożyno, Gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 139 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:19:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 434, 323/1, 33, 295/4 położonych w obrębie Łupawsko oraz część działki nr 65 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 140 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:28:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2019 r., o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych wg druku nr 141 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-10-21 15:15:57 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru ławnika na potrzeby Sądu Rejonowego w Lęborku na kadencję w latach 2020-2023 wg druku nr 142 IX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-10-21 15:18:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 377/1 położonej w Rokitach wg druku nr 143 IX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-10-21 15:20:54 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25 września 2013 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 144 IX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-10-21 15:24:11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wg druku nr 145 IX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-10-21 15:29:39 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 wg druku nr 146 IX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2019-11-26 15:25:49 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie ”Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” wg druku nr 147 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2019-11-26 15:29:14 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Czarna Dąbrówka do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych wg druku nr 148 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:31:20 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wg druku nr 149 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:33:01 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 wg druku nr 150 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:42:50 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej wg druku nr 160 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:43:57 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 151 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:45:12 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej wg druku nr 152 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:47:00 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok wg druku nr 153 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:49:32 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 80/1 w obrębie ewidencyjnym Otnoga, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 154 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:50:46 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z terenu gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 155 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2019-11-26 15:53:32 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy i ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wg druku nr 156 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:54:59 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wg druku nr 157 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:57:07 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Czarna Dąbrówka oraz Nadleśnictwa Cewice pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 148039G w miejscowości Mydlita zlokalizowanej na działce nr 74 obręb Mydlita” wg druku nr 158 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 16:07:58 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 159 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2019-11-26 16:14:26 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Lęborku wraz z odpowiedzią na skargę wg druku nr 161 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 16:18:33 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Czarna Dąbrówka do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wg druku nr 162 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:10:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2020 roku wg druku nr 174 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:12:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 28/2 i 28/1, położonych w obrębie Jerzkowice, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 175 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:13:43 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 46/2 i 40, położonych w obrębie Bochowo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 176 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:15:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 25, 437/1, 436/1, 460/1 położonych w obrębie Mikorowo, gmina Czarna Dą-brówka wg druku nr 177 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:17:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 178 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:18:20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok wg druku nr 179 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:19:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 r wg druku nr 180 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:21:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wg druku nr 181 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:23:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Dąbrówka na rok 2020 wg druku nr 182 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:24:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Czarna Dąbrówka ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ wg druku nr 183 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:27:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarnej Dąbrówce wg druku nr 184 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-03-09 15:29:06 Głosowanie nad uchwałą w sprawie podjęcia przez Gminę Czarna Dąbrówka, współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz zwiększenia dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wg druku nr 185 XIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-03-09 15:30:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czarnej Dąbrówce oznaczonej jako działka nr 66/6 wg druku nr 186 XIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-03-09 15:32:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/239/2013 z 27 maja 2013 r. Rady Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 187 XIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-03-09 15:34:01 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/207/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 17 października 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi wg druku nr 188 XIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-03-09 15:35:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/225/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno Administracyjnemu w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 189 XIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-03-09 15:42:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wg druku nr 190 XIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-05-19 15:14:57 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia trybu i sposobu postępowania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania wg druku nr 191 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:16:58 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 wg druku nr 192 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:18:15 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sezonu kąpieliskowego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2020 roku wg druku nr 193 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:20:13 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wykazu kąpieliska na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2020 rok wg druku nr 194 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:27:31 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania do Województwa sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Lęborku wraz z odpowiedzią na skargę nr 195 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:29:05 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/239/2013 z 27 maja 2013 r. Rady Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę czarna Dąbrówka wg druku nr 196 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:33:01 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok wg druku nr 197 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-05-19 15:36:33 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2020 – 2035 wg druku nr 198 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-06-15 15:15:45 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych wg druku nr 199 XV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-06-15 15:17:39 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat części nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 7/9, obręb ewidencyjny Podkomorzyce, położonej w Podkomorzycach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy wg druku nr 200 XV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-06-15 15:19:42 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozy oznaczonej jako działka nr 8/13 wg druku nr 201 XV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-06-15 15:21:57 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozy oznaczonej jako działka nr 73 wg druku nr 202 XV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-06-15 15:23:23 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Otnoga oznaczonej jako działka nr 103/7 wg druku nr 203 XV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-06-15 15:34:35 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 204 XV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-06-15 15:45:53 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Lęborku wraz z odpowiedzią na skargę wg druku nr 205 XV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-06-15 15:49:47 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wg druku nr 206 XV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-07-20 15:19:52 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr VIII/136/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 434, 323/1, 33, 295/4 położonych w obrębie Łupawsko oraz część działki nr 65 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg. druku nr 207 XVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-07-20 15:22:00 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr X/148/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej wg. druku nr 208 XVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-07-20 15:35:49 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wg. druku nr 209 XVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-07-20 15:37:59 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziora Sitna” wg druku 210 XVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-07-20 15:43:21 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji pn. "Stop zagrożeniu zdrowia i życia" wg druku nr 211 XVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-07-20 15:47:25 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej gospodarowania wodami Zalewu Mikorowskiego wg druku nr 212 XVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-07-20 16:05:21 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 213 XVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-08-27 16:12:54 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 214 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2020-08-27 16:23:53 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2019 r. wg druku nr 215 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-08-27 16:24:48 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna Dąbrówka za 2019 rok wg druku nr 216 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-08-27 16:38:56 Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok wg druku nr 217 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2020-08-27 16:52:03 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Czarna Dąbrówka na rok szkolny 2020/2021 wg druku nr 218 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-08-27 16:53:25 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Czarnej Dąbrówce przy ul. Słupskiej 3 wg druku nr 219 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-08-27 17:03:47 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wystąpienia do Nadleśnictwa Łupawa o odstąpienie od wycinki kwartału lasu przylegającego bezpośrednio do północno-zachodniej granicy wsi Łupawsko wg druku nr 220 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-08-27 17:08:22 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wg druku nr 221 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-08-27 17:09:37 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bytów w sprawie zasad prowadzenia grupy katechetycznej wg druku nr 222 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-09-28 15:27:02 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania według druku nr 223 XVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-09-28 15:28:56 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kleszczyniec oznaczonej jako działka nr 72/3 według druku nr 224 XVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-09-28 15:37:52 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia interwencji w sprawie przywrócenia do pracy w Szkole Podstawowej w Nożynie według druku nr 225 XVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2020-09-28 15:40:35 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 według druku nr 226 XVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-09-28 15:43:26 Głosowanie nad uchwałą w sprawie opłaty miejscowej według druku 227 XVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-09-28 15:45:08 Głosowanie nad uchwałą w sprawie opłaty targowej według druku 228 XVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-09-28 16:00:25 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka, przyjętego uchwałą Nr IV/26/2002 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2002 roku, ze zmianami przyjętymi uchwałą Nr XXIV/195/05 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 marca 2005 roku, uchwałą Nr XVI/140/04 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 40 kwietnia 2004 roku, uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 lutego 2015 roku oraz uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 kwietnia 2015 roku według druku nr 229 XVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-09-28 16:08:32 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania wniosku według właściwości według druku nr 230 XVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-09-28 16:14:23 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok według druku nr 231 XVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-09-28 16:16:26 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu według druku nr 232 XVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2020-10-26 15:10:15 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców działek letniskowych w Nożynie według druku nr 233 XIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-10-26 15:14:38 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 234 XIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2020-10-26 15:27:48 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 235 XIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-10-26 15:29:14 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań dotyczących zniesienia formy ochrony przyrody uznanego za pomnik przyrody według druku nr 236 XIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-10-26 15:30:30 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Czarna Dąbrówka oraz Nadleśnictwa Cewice pn.: „ Remont drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 335, obręb Rokity” według druku nr 237 XIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-10-26 15:31:41 Głosowanie nad uchwałą w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/220/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej według druku nr 238 XIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-10-26 15:34:17 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/222/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka, przyjętego uchwałą Nr IV/26/2002 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2002 roku, ze zmianami przyjętymi uchwałą Nr XXIV/195/05 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 marca 2005 roku, uchwałą Nr XVI/140/04 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 40 kwietnia 2004 roku, uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 lutego 2015 roku oraz uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 kwietnia 2015 roku. według druku nr 239 XIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-10-26 15:42:46 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok według druku nr 240 XIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-11-30 15:13:01 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 241 XX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-11-30 15:15:35 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czarna Dąbrówka według druku nr 242 XX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-11-30 15:17:57 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość według druku nr 243 XX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-11-30 15:19:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość według druku nr 244 XX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-11-30 15:22:02 Głosowanie nad uchwałą w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok według druku nr 245 XX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-11-30 15:23:33 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czarnej Dąbrówce według druku nr 246 XX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-11-30 15:24:30 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok według druku nr 247 XX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-11-30 15:43:00 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia ”Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” według druku 248 XX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 15:17:25 Głosowanie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 249 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 15:27:01 Głosowanie nad uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów według druku nr 250 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 15:30:12 Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Dąbrówka na rok 2021 według druku nr 251 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 15:32:48 Głosowanie nad uchwałą w sprawie założenia cmentarza komunalnego w Rokitach na terenie gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 252 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 15:42:34 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok według druku nr 253 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-12-29 15:53:11 Głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2021-2035 według druku nr 254 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-12-29 16:34:46 Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 rok według druku nr 255 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-12-29 16:38:33 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok według druku 256 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 16:42:27 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka dotyczącej nadzoru nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce według druku 257 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:07:55 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 rok według druku nr 258 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:09:41 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 259 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:12:05 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka druku nr 260 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:13:08 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 261 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:14:34 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 262 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:18:35 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania do rozpatrzenia skargi na pracownika Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce do załatwienia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 263 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:21:37 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji - listu otwartego Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dotyczącej podjęcia uchwały popierającej petycję: Alarm! STOP zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” według druku nr 264 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:24:10 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego według druku nr 265 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:25:55 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok według druku nr 266 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:31:52 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 r. i sposobu jego realizacji wg druku nr 267 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:12:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2021 roku według druku nr 268 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:15:58 Głosowanie w sprawie przekazania skargi na pracowników Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce do rozpatrzenia przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 269 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:17:26 Głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarna Dąbrówka na lata 2021- 2024 według druku nr 270 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:19:16 Głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czarna Dąbrówka na lata 2021-2026 według druku nr 271 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:20:54 Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 272 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:22:00 Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 273 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:22:58 Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 274 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:23:57 Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 275 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:25:54 Głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 103/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Kozy, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 276 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:27:10 Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 277 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:28:35 Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Czarnej Dąbrówce przy ul. Słupskiej 3 według druku nr 278 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:30:22 Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podkomorzyce oznaczonej jako działka nr 7/42 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 279 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:32:36 Głosowanie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czarna Dąbrówka na lata 2021-2027 według druku nr 280 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:35:40 Głosowanie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii przez Radę Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego według druku nr 281 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:37:35 Głosowanie w sprawie odstąpienia od rozpatrywania petycji dotyczącej przygotowania komunikatu - uchwały oraz pakietu profilaktycznego dotyczącego odpowiedniej suplementacji witaminy D według nr 282 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:39:33 Głosowanie w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/216/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania według druku nr 283 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:41:28 Głosowanie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 rok według druku nr 284 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:43:46 Głosowanie w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2021 roku według druku nr 285 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-03-22 15:45:46 Głosowanie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok według druku nr 286 XXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-04-26 15:30:57 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 46/2 i 40 położonych w obrębie Bochowo, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 287 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 15:37:25 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 104 położonej w obrębie Gliśnica, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 288 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 15:43:16 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 574/2, 575/2 i 568 położonych w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 289 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 15:47:21 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 628 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 290 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 15:50:07 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 28/2 i 28/1 położonych w obrębie Jerzkowice, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 291 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 15:53:03 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 2/7 położonej w obrębie Kartkowo, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 292 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 15:55:56 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 38/6 i 38/7 położonych w obrębie Kotuszewo, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 293 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 16:01:15 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 25, 437/1, 436/1, 460/1 położonych w obrębie Mikorowo, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 294 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 16:04:03 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 99/2 położonej w obrębie Mydlita, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 295 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 16:06:46 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 37 położonej w obrębie Osowskie, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 296 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 16:10:01 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 37, 38 i 39 położonych w obrębie Wargowo, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 297 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 16:14:37 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie aktywnych działań, wpływających na poprawę jakości żywności według druku nr 298 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 16:17:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego według druku nr 299 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2021-04-26 16:22:21 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Wojewody Pomorskiego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę według druku nr 300 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-04-26 16:26:05 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Wojewody Pomorskiego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę według druku nr 301 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-04-26 16:29:47 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. według druku nr 302 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-06-21 15:50:53 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 307 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-06-21 16:03:15 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 r. wg druku nr 308 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-06-21 16:04:20 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 r. wg druku nr 309 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-06-21 16:19:42 Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok wg druku nr 310 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-06-21 16:42:16 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych wg druku nr 311 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-06-21 16:48:49 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wg druku nr 312 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-06-21 16:51:52 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czarna Dąbrówka” wg druku nr 313 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-06-21 16:53:38 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czarna Dąbrówka za rok 2020 wg druku nr 314 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-06-21 16:57:48 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarna Dąbrówka na rok szkolny 2021/2022 wg druku nr 315 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-06-21 17:00:42 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą: „Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli przy obozie harcerskim Szczepu Szarej Siódemki" i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca wg druku nr 316 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-06-21 17:11:22 Głosowanie nad uchwałą w sprawie podjęcia działań mających na celu rozpatrzenia wniosku Pani B.K. złożonego do Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 317 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-08-30 15:52:42 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karwno oznaczonej jako działka nr 153/7 według druku nr 318 XXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-08-30 15:54:17 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karwno oznaczonej jako działka nr 154/1 według druku nr 319 XXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-08-30 15:55:56 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji przez Gminę Czarna Dąbrówka oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łupawa z siedzibą w Łupawie, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Osowskie (dz. nr 266, 265, 203/4 obręb Kleszczyniec)” według druku nr 320 XXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-08-30 15:58:14 Głosowanie w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czarna Dąbrówka” według druku nr 321 XXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-08-30 15:59:52 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/220/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej według druku nr 322 XXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-08-30 16:02:11 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr IX/70/03 z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 323 XXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-08-30 16:09:17 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok według druku nr 324 XXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 15:43:40 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 325 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 15:46:50 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu konsultacji według druku nr 326 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 15:48:40 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łupawsko oznaczonej jako działka nr 27/1 według druku nr 327 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 15:50:35 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie według druku nr 328 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 15:51:38 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie według druku nr 329 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 15:52:47 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie według druku nr 330 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 16:23:22 Głosowanie nad uchwałą w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy i ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym według druku nr 331 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2021-09-27 16:28:01 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Czarna Dąbrówka oraz przez Powiat Bytowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1739G w miejscowości Kozy”, na działce nr 121/1 obręb Kozy, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 332 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 16:33:08 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok według druku nr 333 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-09-27 16:45:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu według druku nr 334 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2021-09-27 16:47:37 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/220/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej według druku nr 335 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-10-18 15:27:31 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr: 45, 44, 43, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Unichowo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 336 XXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-10-18 15:29:54 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 434, 323/1, 295/4, część działki nr 33, położonych w obrębie Łupawsko oraz część działki nr 65 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 337 XXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-10-18 15:31:30 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bytów w sprawie zasad prowadzenia grupy katechetycznej wg druku nr 338 XXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-10-18 15:37:04 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 wg druku nr 339 XXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-10-18 15:39:26 Głosowanie nad uchwałą w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 340 XXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-10-18 15:40:58 Głosowanie nad uchwałą w sprawie opłaty targowej wg druku nr 341 XXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-10-18 15:46:15 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 30 września 2021 r. dotyczący remontu drogi gminnej znajdującej się na działce gruntu nr 51/4 w miejscowości Czarna Dąbrówka wg druku nr 342 XXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-10-18 15:55:18 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 30 maja 2021 roku złożonego do Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 343 XXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-10-18 15:57:30 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku nr 344 XXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-10-18 16:07:22 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wg druku nr 345 XXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-10-18 16:09:29 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2021 – 2035 wg druku nr 346 XXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-10-18 16:12:13 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu wg druku nr 347 XXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-10-18 16:14:33 Głosowanie nad uchwałą w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia inkaso wg druku nr 348 XXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 15:29:36 Głosowanie nad uchwałą w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok w Gminie Czarna Dąbrówka wg druku nr 349 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 15:31:28 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 350 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 15:32:50 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 351 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 15:34:07 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 352 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 15:35:45 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/334/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18 października 2021 r. w sprawie opłaty targowej wg druku nr 353 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 15:37:15 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/341/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18 października 2021 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso wg druku nr 354 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 15:39:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Rokicinach wg druku nr 355 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 15:41:24 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 356 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 15:44:12 Głosowanie nad uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów wg druku nr 357 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 15:45:56 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” wg druku nr 358 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-11-29 15:47:54 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podkomorzyce oznaczonej jako działka nr 7/46 i 7/44 wg druku nr 359 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 15:49:56 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 38/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 360 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 15:52:14 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 164/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Rokity, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 361 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 15:53:54 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 285, położonej w obrębie ewidencyjnym Rokity, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 362 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 15:56:09 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia Gminy Czarna Dąbrówka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022” wg druku nr 363 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 15:58:16 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia Gminy Czarna Dąbrówka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022” wg druku nr 364 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 16:05:19 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok według druku nr 365 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 16:09:11 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku 366 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-11-29 16:15:44 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 367 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-11-29 16:26:19 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wysokości i ustanowienia zasad na jakich sołtysom sołectw Gminy Czarna Dąbrówka będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej wg druku nr 368 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-11-29 16:41:32 Głosowanie nad uchwałą w sprawie Statutu Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 369 XXX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-12-21 14:32:27 Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Dąbrówka na rok 2022 wg druku nr 371 XXXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-12-21 14:36:06 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wg druku nr 372 XXXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-12-21 14:38:16 Głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2022 – 2036 wg druku nr 373 XXXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-12-21 14:59:36 Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2022 rok wg druku nr 374 XXXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2021-12-21 15:03:11 Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku nr 375 XXXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-12-21 15:06:15 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok wg druku nr 376 XXXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-12-21 15:07:20 Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 377 XXXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-12-21 15:10:39 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rokiciny, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 379 XXXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-12-21 15:11:56 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 380 XXXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-12-21 15:13:26 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kozy, gmina Czarna Dąbrówka z wyłączeniem działki nr 103/3, położonej w obrębie Kozy, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 381 XXXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-12-21 15:14:24 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 382 XXXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-12-21 15:15:19 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nożynko, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 383 XXXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-12-21 15:16:49 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mydlita, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 384 XXXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-12-21 15:17:45 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Bochowo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 385 XXXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-12-21 15:18:39 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wargowo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 386 XXXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-12-21 15:19:40 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gliśnica, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 387 XXXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-12-21 15:20:59 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Unichowo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 388 XXXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-02-07 15:28:54 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2022 - 2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku wg druku nr 370 XXXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-02-07 15:34:27 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/324/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 września 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy i ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wg druku nr 389 XXXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-02-07 15:38:48 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wg druku nr 390 XXXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-02-07 15:40:59 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nożyno na lata 2022-2029.wg druku nr 391 XXXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-02-07 15:43:02 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokity na lata 2022-2029 wg druku nr 392 XXXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-02-07 15:50:25 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2022 rok wg druku nr 393 XXXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-02-07 15:54:25 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2022 rok i sposobu jego realizacji wg druku nr 394 XXXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-02-07 16:02:20 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok wg druku nr 395 XXXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-02-07 16:06:02 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2022 – 2036 wg druku nr 396 XXXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-02-07 16:14:57 Głosowanie nad uchwałą w sprawie nieuwzględnienia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych wg druku nr 397 XXXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-02-07 16:21:38 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji fundacji dotyczącej szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa wg druku nr 398 XXXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-02-07 16:29:15 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Wzgórz Lęborskich wg druku nr 399 XXXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-02-07 16:32:00 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości wg druku nr 400 XXXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-03-21 15:42:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia rezolucji nr 1/2022 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 marca2022 r. w sprawie w sprawie wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim XXXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-03-21 15:45:39 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mikorowo wg druku nr 401 XXXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-03-21 15:47:01 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Osowskie wg druku nr 402 XXXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-03-21 15:49:51 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2022 roku wg druku nr 403 XXXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-03-21 15:51:54 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Czarna Dąbrówka wg druku nr 404 XXXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-03-21 15:55:03 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2022 rok wg druku nr 405 XXXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-03-21 15:56:28 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2022 roku wg druku nr 406 XXXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-03-21 15:58:26 Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Dąbrówka na lata 2022 – 2025 wg druku nr 407 XXXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-03-21 16:00:34 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokiciny na lata 2022-2029 wg druku nr 408 XXXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-03-21 16:07:35 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok wg druku nr 409 XXXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-03-21 16:10:05 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2022 – 2036 wg druku nr 410 XXXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-03-21 16:17:50 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przesłania petycji dotyczącej naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia wg druku nr 411 XXXIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-04-21 15:38:19 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych wg druku nr 412 XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-04-21 15:45:48 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Czarna Dąbrówka na 2022 rok wg druku nr 413 XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-04-21 15:48:53 Głosowanie w sprawie zmiany uchwały nr XXII/277/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 22 marca 2021 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 rok wg druku nr 414 XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-04-21 15:50:14 Głosowanie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/397/2022 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 marca 2022 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2022 rok wg druku nr 415 XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-04-21 17:01:48 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu wg druku nr 416 XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-04-21 17:04:03 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Brzezinka, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 417 XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-04-21 17:09:12 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jasień, gmina Czarna Dąbrówka z wyłączeniem działki nr 55/11 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 418 XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-04-21 17:10:17 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jerzkowice, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 419 XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-04-21 17:11:18 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Kartkowo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 420 XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-04-21 17:12:27 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Kłosy, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 421 XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-04-21 17:16:35 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Kotuszewo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 422 XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-04-21 17:17:18 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Łupawsko, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 423 XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-04-21 17:18:10 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Osowskie, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 424 XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-04-21 17:19:00 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Otnoga, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 425 XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-04-21 17:19:56 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Podkomorzyce, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 426 XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-04-21 17:21:00 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rokitki, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 427 XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-04-21 17:21:53 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Święchowo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 428 XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-06-08 15:24:27 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych wg druku nr 429 XXXV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-06-08 15:26:40 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarna Dąbrówka na rok szkolny 2022/2023 wg druku nr 430 XXXV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-06-08 15:28:24 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/333/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18 października 2021 r. w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 431 XXXV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-06-08 15:38:38 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok wg druku nr 432 XXXV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-06-08 15:41:46 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2022-2036 wg druku nr 433 XXXV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-06-08 15:43:53 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego w g druku nr 434 XXXV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-06-22 15:18:50 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 435 XXXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-06-22 15:34:20 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2021 r. wg druku nr 436 XXXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2022-06-22 15:38:08 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna Dąbrówka za 2021 rok wg druku nr 437 XXXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2022-06-22 15:53:34 Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z tytułu wykonania bu-dżetu za 2021 rok wg druku nr 438 XXXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2022-06-22 16:00:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji przez Gminę Czarna Dąbrówka oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łupawa z siedzibą w Łupawie, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 148025G prowadzącej do miejscowości Osowskie” (dz. nr 203/4 i 265 obręb Kleszczyniec oraz dz. nr 13, obręb Osowskie) wg druku nr 439 XXXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-06-22 16:02:20 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 wg druku nr 440 XXXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-06-22 16:08:16 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok wg druku nr 441 XXXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-06-22 16:10:26 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/367/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku nr 442 XXXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-08-22 15:32:12 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 55/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 443 XXXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-08-22 15:34:47 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 444 XXXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-08-22 15:36:19 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 445 XXXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-08-22 15:37:31 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 446 XXXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-08-22 15:39:51 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w miejscu wyznaczonym do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w Gminie Czarna Dąbrówka wg druku nr 447 XXXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-08-22 15:42:14 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna Dąbrówka do roku 2030 z uwzględnieniem roku bazowego (2013) oraz roku kontrolnego (2020) wg druku nr 448 XXXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-08-22 15:45:40 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2022-2036 wg druku nr 449 XXXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-08-22 15:56:51 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok wg druku nr 450 XXXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-08-22 15:59:20 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 451 XXXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-08-22 16:04:27 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/324/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 września 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy i ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wg druku nr 452 XXXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-08-22 16:06:50 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/384/2022 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokity na lata 2022-2029 wg druku nr 453 XXXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-08-22 16:08:38 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/400/2022 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokiciny na lata 2022-2029 wg druku nr 454 XXXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-08-22 16:15:35 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej żądania utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy wg druku nr 455 XXXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-09-08 13:14:06 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Nożynie wg druku nr 456 XXXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-09-08 13:15:34 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych wg druku nr 457 XXXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-09-08 13:19:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2022-2036 wg druku nr 458 XXXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-09-08 13:33:02 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok wg druku nr 459 XXXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-09-08 13:44:02 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu wg druku nr 460 XXXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-09-08 13:47:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wniosku Nadleśnictwa Łupawa z dnia 21 lipca 2022 roku dotyczącego użytku ekologicznego torfowisko wysokie w oddziale 214 b Leśnictwa Flisów, o pow. 5,20 ha wg druku nr 461 XXXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-09-08 13:52:26 Głosowanie nad uchwałą w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 462 XXXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-10-10 16:12:29 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Nożynie wg druku nr 463 XXXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2022-10-10 16:16:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Lęborku wraz z odpowiedzią na skargę wg druku nr 464 XXXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-10-10 16:20:08 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2023 – 2030 wg druku nr 465 XXXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-10-10 16:23:09 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XXX/350/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów wg druku nr 466 XXXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-10-10 16:28:19 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku 467 XXXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-10-10 16:38:35 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok wg druku nr 468 XXXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-10-10 16:40:27 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/341/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18 października 2021 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso wg druku nr 469 XXXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-10-10 16:48:17 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Czarna Dąbrówka części zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Sierakowice i zawarcia porozumienia wg druku nr 470 XXXIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-11-21 15:30:52 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych w granicach gminy Czarna Dąbrówka i będących w zarządzie Nadleśnictwa Cewice wg druku nr 471 XL Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-11-21 15:34:10 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/341/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18 października 2021 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso wg druku nr 472 XL Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-11-21 15:53:19 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XXX349/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 473 XL Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-11-21 15:55:42 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia Gminy Czarna Dąbrówka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa- edycja 2023” wg druku nr 474 XL Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-11-21 15:58:57 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia Gminy Czarna Dąbrówka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023” wg druku 475 XL Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-11-21 16:08:20 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok wg druku nr 476 XL Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-11-21 16:10:27 Głosowanie nad uchwałą w sprawie opłaty targowej wg druku nr 477 XL Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-11-21 16:12:56 Głosowanie nad uchwałą w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 478 XL Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-11-21 16:16:47 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 w Gminie Czarna Dąbrówka wg druku nr 479 XL Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-11-21 16:19:16 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w Gminie Czarna Dąbrówka wg druku nr 480 XL Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-11-21 16:21:19 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” wg druku nr 481 XL Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-11-21 16:23:39 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego wg druku nr 482 XL Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-11-21 16:26:56 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2022-2036 wg druku nr 483 XL Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-11-21 16:38:29 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok wg druku nr 484 XL Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-12-05 15:22:32 Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 485 XLI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-12-05 15:26:01 Głosowanie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok wg druku nr 486 XLI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-12-19 15:35:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok wg druku nr 487 XLII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-12-19 15:40:28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2023 – 2038 wg druku nr 488 XLII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-12-19 16:00:29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2023 rok wg druku nr 489 XLII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-12-19 16:07:19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok wg druku nr 490 XLII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-12-19 16:09:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2023 – 2027 wg druku nr 491 XLII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-12-19 16:11:13 Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 492 XLII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2022-12-19 16:14:07 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 493 XLII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-01-16 15:22:23 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2023 rok wg druku nr 494 XLIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-01-16 15:24:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2023 rok i sposobu jego realizacji wg druku nr 495 XLIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-01-16 15:27:06 Przyjecie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w Gminie Czarna Dąbrówka wg druku nr 496 XLIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-01-16 15:30:48 Przyjecie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej i rzeczowej wg druku nr 497 XLIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-01-16 15:41:57 Przyjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 498 XLIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-01-16 16:04:42 Przyjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok wg druku nr 499 XLIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2023-03-06 15:45:11 5a. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2023 roku wg druku nr 500; XLIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-03-06 15:47:18 5b. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czarna Dąbrówka wg druku nr 501; XLIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-03-06 15:49:04 5c. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mikorowo wg druku nr 502; XLIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-03-06 15:51:45 5d. zmiany uchwały nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25 września 2013 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 503; XLIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-03-06 15:54:53 5e. zmiany Uchwały Nr XVIII/216/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28.09.2020r. w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym, oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania wg druku nr 504; XLIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-03-06 15:56:46 5f. przyjęcia Programu Osłonowego„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Czarna Dąbrówka. wg druku nr 505; XLIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-03-06 16:02:28 5g. zmian w budżecie gminy na 2023 rok wg druku nr 506. XLIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-04-05 15:30:11 3a. rozpatrzenia wniosku o udzielenie finansowania na pokrycie opłaty za żłobek wg druku nr 507; XLV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-04-05 15:33:07 3b. określenia wykazu kąpieliska na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2023 rok wg druku nr 508; XLV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-04-05 15:34:32 3c. określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2023 roku wg druku nr 509; XLV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-04-05 15:38:03 3d. ustanowienia pomnika przyrody wg druku nr 510; XLV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-04-05 15:39:34 3e. ustanowienia pomnika przyrody wg druku nr 511; XLV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-04-05 15:45:09 3f. zmian w budżecie gminy na 2023 rok wg druku nr 512. XLV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-04-05 15:48:06 zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 513; XLV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2023-04-05 15:50:10 zmiany uchwały nr XL/470/2022 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 514. XLV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-04-28 14:15:36 3a. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego wg druku nr 515; XLVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-04-28 14:17:31 3b. zmian w budżecie gminy na 2023 rok wg druku nr 516; XLVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-04-28 14:25:26 3d. rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i potwierdzenia sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo wg druku nr 518; XLVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-04-28 14:34:21 3e. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 285, położonej w obrębie ewidencyjnym Rokity, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 520. XLVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-04-28 14:39:39 3f. zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 521; XLVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-06-22 15:58:42 4a. wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 529; XLVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2023-06-22 15:59:40 4b. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2022 r. wg druku nr 530; -przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2022 rok XLVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2023-06-22 16:11:37 4c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna Dąbrówka za 2022 r. wg druku nr 531; XLVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2023-06-22 16:12:50 4d. absolutorium dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok wg druku nr 532; - przedstawienie przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Czarna Dąbrówka opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium. - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium. XLVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2023-06-22 16:40:05 4e. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Unichowo wg druku nr 533; XLVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-06-22 16:43:14 4f. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 534; XLVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-06-22 16:45:41 4g. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji przez Gminę Czarna Dąbrówka w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, uczęszczających do niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie Gminy Bytów wg druku nr 535; XLVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-06-22 16:47:17 4h. rozpatrzenia wniosku o udzielenie finansowania na pokrycie opłaty za żłobek wg druku nr 536; XLVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-06-22 16:53:04 4i. rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 537; XLVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-06-22 17:00:07 4j. zmiany uchwały nr XL/470/2022 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej wg druku 538; XLVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-06-22 17:01:49 4k. zmian w budżecie gminy na 2023 rok wg druku nr 539. XLVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-06-22 17:06:56 4l. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czarnej Dąbrówce XLVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 15:39:29 4a. zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 541; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 15:41:04 4b. zmiany uchwały nr XL/470/2022 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 542; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 15:42:46 4c. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 543; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 15:45:36 4d. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 544; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 15:46:30 4e. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 545; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 15:47:25 4f. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 546; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 15:48:09 4g. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 547; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 15:50:09 4h. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 548; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 15:51:10 4i. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 549; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 15:52:10 4j. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 550; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 15:53:10 4k. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 551; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 15:54:03 4l. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 552; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 15:55:01 4ł. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Lęborku na uchwałę Rady Gminy Czarna Dąbrówka wraz z odpowiedzią na skargę wg druku nr 553; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 16:02:10 4m. przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 554; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 16:02:58 4n. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 55/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 555; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 16:05:26 4o. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 38/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 556; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 16:07:27 4p. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka z wyłączeniem działki nr 38/2, położonej w obrębie Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 557; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 16:09:42 4r. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych wg druku nr 558, XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 16:11:13 4s. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu wg druku nr 559; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 16:21:02 4t. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 560; XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-08-07 16:27:21 4u. zmian w budżecie gminy na 2023 rok wg druku nr 561. XLIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-09-18 15:46:28 4a. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie wg druku nr 562; L Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-09-18 15:50:47 4b. zmiany uchwały nr XL/470/2022 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 563; L Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-09-18 15:59:56 4c. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 564; L Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-09-18 16:05:08 4d. zaciągnięcia długoterminowego kredytu wg druku nr 565; L Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-09-18 16:17:15 4e. zmian w budżecie gminy na 2023 rok wg druku nr 566; L Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-09-18 16:21:19 4f. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2023 – 2038 wg druku nr 567; L Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-09-18 16:25:49 4g. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym wg druku nr 568; L Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-09-18 16:30:23 4h. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 103/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Kozy, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 569. L Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-10-12 14:43:43 5a. zmiany uchwały nr XLVIII/524/2023 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 570; LI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-10-12 14:46:13 5b. opłaty miejscowej wg druku nr 571; LI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-10-12 14:47:41 5c. opłaty targowej wg druku nr 572; LI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-10-12 14:51:35 5d. zmian w budżecie gminy na 2023 rok wg druku nr 573; LI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-10-12 14:55:35 5e. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2023 – 2038 wg druku nr 574; LI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-10-12 14:58:20 5f. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 w Gminie Czarna Dąbrówka wg druku nr 575; LI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-10-12 15:00:30 5g. zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wg druku nr 576; LI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-10-12 15:04:03 5h. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP i kandydata na strażaka ratownika OSP z terenu Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 577; LI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-10-12 15:10:13 5i. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Czarnej Dąbrówce przy ul. Gdańskiej 5 wg druku nr 578; LI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-10-12 15:18:14 5j. likwidacji na terenie gminy Czarna Dąbrówka ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „SENIOR+” wg druku nr 579. LI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-11-20 15:29:05 3a. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok wg druku nr 580; LII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-11-20 15:31:12 3b. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”wg druku nr 581; LII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-11-20 15:35:18 3c. uchwalenia programu osłonowego Gminy Czarna Dąbrówka „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 wg druku nr 582; LII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-11-20 15:38:30 3d. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.wg druku nr 583; LII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-11-20 15:44:57 3e. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.wg druku nr 584; LII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-11-20 15:48:59 3f. zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 585; LII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-11-20 15:51:21 3g. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg druku nr 586; LII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-11-20 15:53:35 3h. zmiany uchwały nr LI/561/2023 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 12 października 2023 r. w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 587; LII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2023-11-20 16:04:44 3i. zmian w budżecie gminy na 2023 rok wg druku nr 588; LII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2023-11-20 16:18:34 3j. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2023 – 2038 wg druku nr 589; LII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się