Przejdź do treści

III Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka

Data posiedzenia
17-06-2024, godz. 15:15
Miejsce posiedzenia
Gminne centrum Kultury i Biblioteka, ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka

Porządek obrad

 • 1. Sprawy regulaminowe
  • 1a. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  • 1b. przyjęcie porządku obrad sesji
  • 1c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 • 2. Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 • 3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Czarna Dąbrówka za rok 2023
  • 3a. debata nad raportem o stanie gminy Czarna Dąbrówka
  • 3b. głosy radnych
  • 3c. głosy mieszkańców
 • 4. Podjęcie uchwał w sprawie
  • 4a. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 55/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 25
  • 4b. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 38/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka wg druku 26
  • 4c. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 4/24, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 27
  • 4d. powierzenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowych, stanowiących własność Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 28
  • 4e. wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 29
  • 4f. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2023 r. wg druku nr 30( • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2023 rok)
  • 4g. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna Dąbrówka za 2023 rok wg druku nr 31
  • 4h. absolutorium dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok wg druku nr 32 (• przedstawienie przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Czarna Dąbrówka opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium. • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium)
  • 4i. zmian w budżecie gminy na 2024 rok wg druku nr 33
  • 4j. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 34.
 • 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym
  • 5a. przedstawienie informacji o złożonych interpelacjach
  • 5b. pozostałe informacje
 • 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 • 7. Zapytania radnych, wolne wnioski
 • 8. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości
 • 9. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wolne wnioski
 • 10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy